Close

2015年9月13日

喜田恭臣 Kida Yasutaka

imai_kita

「名残」@重文米谷家

「存在」の形相が流転し、剥離した表象が漂う。

 

写真:≪Serene silence≫